Pravna področja

pravna področja

Konkurenčno pravo

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence ureja omejevalna ravnanja, koncentracije podjetij, ter nelojalno konkurenco. Posebej pomemben vidik področja so zlorabe prevladujočega položaja s strani prevladujočih (monopolnih) podjetij. Za nadzor nad varstvom konkurence skrbi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (»AVK«). Podjetjem svetujemo pri združitvah in prevzemih (M&A) ter opravljamo skrbne preglede podjetij (ti. due diligence). Poseben poudarek dajemo svetovanju prevladujočim podjetjem pri njihovem obnašanju na trgu.

PRAVO JAVNIH NAROČIL

Javna naročila so skupek pravnih dejanj s katerimi javni naročniki (država, občine, itd.) nabavljajo blago, oddajajo storitve ali izvajajo gradnje po zakonsko predpisanem postopku. Javna naročila v Sloveniji predstavljajo okrog polovico odhodkov proračuna Republike Slovenije. Gre za specifično pravno področje katerega okvire predstavljajo pravila EU in slovenska zakonodaja (Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja). Potrebno je dobro poznavanje judikature Sodišča EU in prakse Državne revizijske komisije. Svetujemo in zastopamo ponudnike ali naročnike v vseh fazah postopka javnega naročanja ter v postopku revizije javnih naročil.

GOSPODARSKO PRAVO

Gospodarsko pravo se ukvarja predvsem z nastopanjem gospodarskih subjektov na trgu. Pojem zajema večje število pravnih področij, ki se ukvarjajo z različnimi vprašanji gospodarstva (status gospodarskih subjektov, obligacijska razmerja pri nastopanju na trgu (gospodarske pogodbe), stečajno pravo, itd.. Na omenjenem področju nudimo pravno svetovanje, sestava pogodb, aktov in drugih listin ter zastopanje v sodnih postopkih.

CIVILNO ODŠKODNINSKO PRAVO

Ste se poškodovali? Imeli prometno nesrečo? Nesreča žal nikoli ne počiva. Mogoče vaš pogodbeni partner ne spoštuje sklenjene pogodbe in vam s tem povzroča škodo? Smo specialisti za rešitve tovrstnih zapletov in problemov. K nastali situaciji pristopimo proaktivno in poskušamo poiskati najboljšo rešitev za vas.

IZTRERJAVA TERJATEV

Imate dolžnika pa ne veste kako pristopiti k unovčitvi terjatve? Tudi po končanem sodnem postopku dolžniki pogosto prostovoljno ne izpolnijo svojih obveznosti, potrebna je izvršba. Uredimo vse potrebno za uspešno izvršbo, pri čemer sodelujemo z izvršitelji po celi Sloveniji. 

PREKRŠKOVNO PRAVO

Zakon o prekrških, ki predstavlja temeljni vir prekrškovnega prava, prekršek opredeljuje kot dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne lokalne skupnosti in je kot tako določeno kot prekršek ter je zanj predpisana sankcija za prekršek. Sankcije za prekrške so: globa, opomin, kazenske točke v cestnem prometu (s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja), prepoved vožnje motornega vozila, itd. Tudi v prekrškovnem pravu je obramba stranke izjemno pomembna, zato je priporočljivo, da se že ob morebitni uvedbi postopka prične sodelovanje s z odvetnikom. 

ARBITRAŽA

Odvetnik stranke kot arbiter zastopa v vseh oblikah arbitražnih postopkov, zlasti na področju domačih, evropskih ter mednarodnih sporov. Odvetnik Matjaž Verbič je kot arbiter vpisan tudi v bazo arbitrov Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. Strankam svetuje na področju arbitražnega prava.

Prednosti odločitve za reševanje spora z arbitražnim postopkom so predvsem v tem, da je arbitraža za stranke velikokrat stroškovno ugodnejša, arbitražni postopek je zaupen, manj formalen ter po navadi tudi hitrejši od pravdnega postopka. V arbitražnem postopku o sporu odločajo arbitri, ki jih stranke izberejo same in so strokovnjaki na področju konkretnega spora. 

MEDIACIJA

Odvetnik stranke najpogosteje zastopam kot pooblaščenec v sodišču pridruženih mediacijskih postopkih. Prednost odločitve za reševanje spora z mediacijo je zlasti to, da lahko stranke s svojim aktivnim sodelovanjem pripomorejo k sporazumni rešitvi različnih spornih vprašanj. Mediacijski postopek je zato v primerjavi s sodnimi postopki praviloma hitrejši in učinkovitejši.

Mediacijski postopek je prostovoljen, kar pomeni, da lahko stranke oziroma mediator kadarkoli umaknejo.

BANČNO PRAVO

strankam svetujemo na vseh področjih financ, na področju prava kapitalskih trgov, finančnih inštitucij in finančnih transakcij. Pri tem je naše delovanje usmerjeno predvsem na varstvo razlaščenih imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, razlaščenih konec leta 2013 in 2014, ki za svoje izbrisano premoženje še vedno niso prejeli pravične odškodnine niti niso imeli na voljo pravnih sredstev za izpodbijanje odločb o izrednih ukrepih.

Delovno pravo

Nepremičninsko pravo

Družinsko pravo

Športno pravo

Varstvo osebnih podatkov

KONTAKT

IMATE VPRAŠANJE? PIŠITE NAM.

matjaz.verbic@outlook.com

05 9816578

041 506 360

Peričeva ulica 15, Ljubljana, 1000 Ljubljana